Câu hỏi trắc nghiệm hình học lớp 8

Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 8 bao gồm đáp án tất cả đáp án

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Chương 2 Hình học 8 gồm đáp án Toán lớp 8 lựa chọn lọc, gồm đáp án sẽ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt công dụng cao trong số bài thi môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm hình học lớp 8

*

Bài 1: Đa giác rất nhiều là nhiều giác

A. Có toàn bộ các cạnh bởi nhau

B. Có tất cả các góc bằng nhau

C. Có toàn bộ các cạnh đều nhau và các góc bằng nhau

D. Cả cha câu trên số đông đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo định nghĩa: Đa giác phần đông là đa giác có tất cả các cạnh đều bằng nhau và các góc bằng nhau.

Đáp án nên chọn là: C


Bài 2: Hãy lựa chọn câu đúng:

A. Diện tích tam giác vuông bằng nửa tích nhị cạnh góc vuông

B. Diện tích s hình chữ nhật bởi nửa tích hai kích cỡ của nó

C. Diện tích hình vuông có cạnh a là 2a

D. Toàn bộ các lời giải trên phần lớn đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+) diện tích s hình chữ nhật bởi tích hai size của nó

+) Diện tích hình vuông vắn có cạnh a là a2

+) diện tích tam giác vuông bằng nửa tích nhì cạnh góc vuông của tam giác vuông đó.

Đáp án phải chọn là: A


Lời giải

Số đường chéo cánh của hình 10 cạnh là:

*
 đường

Đáp án buộc phải chọn là: A


Lời giải

Số đo góc của nhiều giác rất nhiều 9 cạnh:

*
 

Đáp án nên chọn là: C


Bài 5: Một tam giác có độ dài bố cạnh là 12cm, 5cm, 13cm. Diện tích tam giác kia là

A. 60cm2

B. 30cm2

C. 45cm2

D. 32,5cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có: 52 + 122 = 169; 132 = 169 ⇒ 52 + 122 = 132

Do đó trên đây tam giác đã cho rằng tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 5cm với 12cm.

Diện tích của nó là: .12.5 = 30 (cm2)

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 6: Tổng số đo những góc của hình nhiều giác n cạnh là 9000 thì

A. N = 7

B. N = 8

C. N = 9

D. N = 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Áp dụng phương pháp tính tổng thể đo những góc trông nhiều giác n cạnh là: (n – 2).1800 (với n ≥ 3), ta có:

(n – 2).1800 = 9000 ⇒ (n – 2) = 9000 : 1800

⇒ n – 2 = 5 ⇒ n = 7

Đáp án yêu cầu chọn là: A


Bài 7: Hình chữ nhật gồm chiều dài tang 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, khi đó diện tích s hình chữ nhật

A. Không cầm cố đổi

B. Tang 4 lần

C. Giảm 2 lần

D. Tang 2 lần

Hiển thị đáp án

Lời giải

Theo phương pháp tính diện tích s hình chữ nhật S = a.b thì diện tích hình chữ nhật tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều dài cùng chiều rộng lớn của nó

Nếu a’ = 4a; b’ = b thì S’ = a’.b’ = 4a.b = 2S

Do đó diện tích mới bởi 2 lần diện tích s đã cho

Đáp án cần chọn là: D


Bài 8: Hình chữ nhật có diện tích s là 240cm2, chiều rộng lớn là 8cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 38cm

B. 76cm

C. 19cm

D.152cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 240 : 8 = 30cm

Chu vi hình chữ nhật là: 2.(30 + 8) = 76(cm)

Đáp án cần chọn là: B


Bài 9: Cho tam giác ABC với cha đường cao AA’, BB’, CC’. Call H là trực trung khu của tam giác đó. Lựa chọn câu đúng.

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Ta có: SHBC + SHAC + SHAB = SABC

*

Đáp án đề nghị chọn là: A


Bài 10: Cho hình thoi ABCD bao gồm hai đường chéo cánh AC và BD cắt nhau trên O. Biết OA = 12cm, diện tích hình thoi ABCD là 168cm2. Cạnh của hình thoi là:

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

*

Áp dụng định lý Py-ta-go trong tam giác vuông AOB vuông tại O ta có:

*

Đáp án nên chọn là: C


Bài 11: Cho tam giác ABC trung tuyến đường AM, chiều cao AH. Lựa chọn câu đúng

*

Hiển thị đáp án

Bài 12: Cho hình chữ nhật ABCD bao gồm AD = 8cm, AB = 9cm. Các điểm M, N trên đường chéo cánh BD sao cho BM = MN = ND. Tính diện tích s tam giác CMN.

A. 12cm2

B. 24cm2

C. 36cm2

D. 6cm2

Hiển thị đáp án

Bài 13: Cho hình chữ nhật ABCD. Bên trên cạnh AB mang M. Tìm vị trí của M để SMBC =

*
SABCD.

*

Hiển thị đáp án

Bài 14: Cho hình vuông MNPQ nội tiếp tam giác ABC vuông cân nặng tại A (hình vẽ). Biết SMNPQ = 484cm2. Tính SABC.

*

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Ta có

Kẻ AH ⊥ BC ⇒ H là trung điểm cạnh BC (vì tam giác ABC vuông cân tại A)

Khi đó AH là con đường trung tuyến đề nghị

*
 (tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông)

+ Xét tam giác vuông CNP tất cả

*
(do tam giác ABC vuông cân) bắt buộc tam giác CNP vuông cân nặng tại P

Suy ra CP =PN = 22cm

+ tương tự như ta tất cả ΔQMB vuông cân nặng tại Q ⇒ QM = QB = 22cm

Từ kia BC = PC + PQ + QB = 22 + 22 + 22 = 66cm

*

Đáp án cần chọn là: A


Bài 15: Cho tam giác ABC có diện tích 12cm2. Hotline N là trung điểm của BC, M bên trên AC làm thế nào cho AM =

*
AC, AN cắt BM trên O.

1. Lựa chọn câu đúng

A. AO = ON

B. BO = 3OM

C. BO = 2OM

D. Cả A, B đông đảo đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Lấy phường là trung điểm của CM.

*

Suy ra NP là mặt đường trung bình của tam giác BMC (định nghĩa).

Suy ra NP // BM (tính hóa học đường trung bình).

Tam giác ANP có:

*

⇒ AO =ON (định lý đảo của con đường trung bình).

Theo chứng tỏ trên ta có OM là đường trung bình của tam giác ANP buộc phải OM = NP (1)

NP là mặt đường trung bình của tam giác BCM buộc phải NP = BM (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra BM = 4OM ⇒ BO = 3OM

Vậy cả A, B mọi đúng

Đáp án đề nghị chọn là: D


Lời giải

*

Hai tam giác AOM và ABM bao gồm chung đường cao hạ trường đoản cú A nên:

*

Hai tam giác ABM với ABC tất cả chung đường cao hạ từ bỏ B nên:

*

Đáp án đề nghị chọn là: D


Bài 16: Cho tam giác ABC,  = 900, AB = 6cm, AC = 8cm. Hạ AH ⊥ BC, qua H kẻ HE ⊥ AB, HF ⊥ AC cùng với E ЄAB; F Є AC.

1. Tính BC, EF.

Xem thêm:

A. BC = 10cm; EF = 4,8cm

B. BC = 10cm; EF = 2,4cm

C. BC = 12cm; EF = 5,4cm

D. BC = 12cm; EF = 5,4cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác ABC vuông trên A ta có:

*

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác ABH vuông tại A ta có:

AH2 = AB2 – BH2 = 36 – BH2.

Áp dụng định lý Pitago trong tam giác ACH vuông tại A ta có:

AH2 = AC2 – HC2 = 64 – HC2

⇒ 36 – BH2 = 64 – HC2

⇔ 36 – BH2 = 64 – (10 – BH)2 (do HC + bảo hành = BC = 10)

⇔ 28 – 100 +20BH – BH2 + BH2 = 0

⇔ 20BH = 72

⇔ bh = 3,6

*

⇒ AEHF là hình chữ nhật (dhnb) ⇒ AH = EF (hai đường chéo hình chữ nhật bởi nhau)

⇒ EF = AH = 4,8 cm

Đáp án bắt buộc chọn là: A


2. Call M, N lần lượt là trung điểm của HB và HC. Tính diện tích tứ giác MNFE.

A. 18cm2

B. 6cm2

C. 12cm2

D. 24cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Kẻ MP ⊥ EH (P Є EH), NQ ⊥ HF (Q Є HF) ta có: MP cùng NQ lần lượt là đường trung bình của tam giác HBE và HFC đề xuất MP = BE, NQ = FC

*

Đáp án bắt buộc chọn là: C


Bài 17: Cho hình thang ABCD, AB tuy vậy song cùng với CD, đường cao AH. Biết AB = 7cm; CD = 10cm, diện tích s của ABCD là 25,5cm2 thì độ nhiều năm AH là:

A. 2,5cm

B. 3cm

C. 3,5cm

D. 5cm

Hiển thị đáp án

Bài 18: Cho hình thang ABCD, đường cao ứng cùng với cạnh DC là AH = 6cm; cạnh DC = 12cm. Diện tích s của hình bình hành ABCD là:

A. 72cm2

B. 82cm2

C. 92cm2

D. 102cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Cạnh của tam giác những là: AB = BC = CA = 18 : 3 = 6(cm)

Gọi AH là mặt đường cao kẻ trường đoản cú đỉnh A của tam giác ABC

Khi đó AH vừa là mặt đường cao vừa là con đường trung con đường của tam giác phần lớn ABC.

Suy ra bh = HC = BC = .6 = 3(cm)

Áp dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông AHB ta có:

*

Đáp án nên chọn là: C


Bài 20: Cho hình bình hành ABCD có CD = 4cm, con đường cao vẽ trường đoản cú A đến cạnh CD bằng 3cm. điện thoại tư vấn M là trung điểm của AB. DM giảm AC tại N.

1. Tính diện tích s hình bình hành ABCD, diện tích tam giác ADM.

A. SABCD = 12cm2; SADM = 3cm2

B. SABCD = 12cm2; SADM = 6cm2

C. SABCD = 24cm2; SADM = 3cm2

D. SABCD = 24cm2; SADM = 6cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

+) SABCD = AH.CD = 4.3 = 12(cm2)

+) bởi M là trung điểm của AB nên AM = AB = .4 = 2(cm)

Ta có chiều cao từ đỉnh D đến cạnh AM của tam giác ADM bằng độ cao AH của hình bình hành.

⇒ SADM = AH.AM = .3.2 = 3(cm2)

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Lời giải

*

Tứ giác ABCD là hình bình hành bắt buộc AC và BD giảm nhau tại trung điểm O của mỗi đường.

Xét tam giác ABD ta có: AO với DM là hai tuyến phố trung tuyến đường của tam giác.

Mà AO DM = N ⇒ N là giữa trung tâm tam giác ADB.

*
(tính chất đường trung tuyến đường của tam giác)

Suy ra

*

+) hai tam giác AMN và ADM bao gồm cùng đường cao hạ từ bỏ A phải

*
 

Mà theo câu trước SADM = 3 cm2

*
(tính hóa học đường trung tuyến của tam giác)

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 21: Cho hình bình hành ABCD bao gồm

*
 = 1200, AB = 2BC. điện thoại tư vấn I là trung điểm CD, K là trung điểm của AB. Biết chu vi hình bình hành ABCD bởi 60cm. Tính diện tích hình bình hành ABCD.

*
(tính chất đường trung con đường của tam giác)

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Kẻ bảo hành là đường cao ứng với cạnh CD của hình bình hành ABCD ⇒ SABCD = BH.CD

Theo đề bài bác ta tất cả chu vi hình bình hành ABCD bằng 60cm.

⇒ 2(AB + BC) = 60 ⇔ 2.3BC = 60 ⇔ BC = 10cm

Xét tứ giác KICB ta có: IC = BC = KB = IK = AB = 10cm

⇒ IKBC là hình thoi (dấu hiệu nhấn biết).

*
(tính chất đường trung con đường của tam giác)

Xét tam giác ICB có:

*
 ⇒ ICB là tam giác đều. (tam giác cân tất cả góc sống đỉnh bằng 600).

⇒ bh vừa là đường cao vừa là mặt đường trung con đường ứng hay H là trung điểm của IC.

⇒ HI = HC = BC = 5cm

Áp dụng định lý Pytago với tam giác vuông HBC ta có:

*
(tính hóa học đường trung đường của tam giác)

Đáp án bắt buộc chọn là: A


Bài 22: Tam giác ABC có hai trung con đường AM và BN vuông góc cùng với nhau. Hãy tính diện tích s tam giác đó theo nhị cạnh AM cùng BN.

*
(tính chất đường trung con đường của tam giác)

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Ta có ABMN là tứ giác gồm hai đường chéo cánh AM cùng BN vuông góc bắt buộc có diện tích là: SABMN = AB.MN

Hai tam giác AMC cùng ABC tất cả chung con đường cao hạ từ bỏ A bắt buộc

*
 

⇒ SAMC = SABC (1)

Hai tam giác AMN và AMC gồm chung đường cao hạ từ bỏ M đề nghị

*
 

⇒ SAMB = SABC (2)

Từ (1) với (2) suy ra

*

Hai tam giác AMB cùng ABC có chung con đường cao hạ tự A cần

*
 

⇒ SAMB = SABC

*
(tính chất đường trung con đường của tam giác)

Đáp án bắt buộc chọn là: D


❮ bài xích trướcBài sau ❯
giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3