Đăng kí tín chỉ đại học tây nguyên

Điều 1.

Bạn đang xem: Đăng kí tín chỉ đại học tây nguyên

phát hành quy định về công tác đào tạo đại học, cao đẳng hệ chủ yếu quy theo khối hệ thống tín chỉ của trường Đại học tây-bắc (có Quy định rõ ràng kèm theo).

Điều 2. quyết định có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. những ông/bà Trưởng các Phòng, Khoa, cỗ môn trực thuộc và sinh viên đại học, cao đẳng hệ thiết yếu quy chịu trách nhiệm thi hành ra quyết định này.


chỗ nhận:

- những Phó Hiệu trưởng (để thực hiện);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: HCTH, ĐTĐH (4).

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Bao


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo ra quyết định số 994/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH ngày 17 mon 9 năm trước đó của

Hiệu trưởng ngôi trường Đại học Tây Bắc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

2. Nguyên lý này áp dụng đối với sinh viên các khoá đào tạo và huấn luyện hệ bao gồm quy ở trình độ chuyên môn đại học và cđ của trường Đại học tập Tây Bắc.

Điều 2. Lịch trình đào tạo, đề cương cụ thể học phần

1. Chương trình huấn luyện và giảng dạy (sau đây hotline tắt là chương trình) diễn tả rõ: trình độ chuyên môn đào tạo; đối tượng người dùng đào tạo, đk nhập học cùng điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn chỉnh kiến thức, năng lực của người học khi xuất sắc nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo và giảng dạy theo thời gian thiết kế; cách thức và vẻ ngoài đào tạo; phương thức đánh giá kết quả học tập; các điều kiện thực hiện chương trình.

2. Mỗi chương trình gắn với cùng một ngành (kiểu đối kháng ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu tuy vậy ngành, mẫu mã ngành chính - ngành phụ, đẳng cấp 2 văn bằng) với được cấu trúc từ những học phần thuộc hai khối con kiến thức: giáo dục đào tạo đại cưng cửng và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương cụ thể của từng học phần biểu đạt rõ con số tín chỉ, đk tiên quyết (nếu có), nội dung kim chỉ nan và thực hành, phương thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu tham khảo và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập giao hàng học phần.

4. Công tác đào tạo trình độ đại học, cđ do Hiệu trưởng ký ra quyết định ban hành.

Điều 3. Học phần và Tín chỉ

1. Học phần là cân nặng kiến thức tương đối trọn vẹn, dễ dàng cho sv tích luỹ trong quy trình học tập. Nhiều phần học phần có cân nặng từ 2 đến 5 tín chỉ, nội dung được sắp xếp giảng dạy toàn diện và phân bố đều trong một học tập kỳ. Kiến thức và kỹ năng trong mỗi học tập phần thêm với một mức trình độ chuyên môn theo năm học xây dựng và được kết cấu riêng như 1 phần của môn học tập hoặc được kết cấu bên dưới dạng tổ hợp từ rất nhiều môn học. Từng học phần được ký kết hiệu bằng một mã số riêng vì Trường quy định.

2. Có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần từ chọn.

a) học tập phần cần là học tập phần chứa đựng những nội dung kỹ năng chính yếu ớt của mỗi chương trình và phải sinh viên nên tích lũy;

b) học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, mà lại sinh viên được trường đoản cú chọn theo phía dẫn của trường nhằm đa dạng và phong phú hoá hướng trình độ chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học tập phần quy định cho mỗi chương trình.

3. Tín chỉ được thực hiện để tính trọng lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bởi 15 tiết học lý thuyết; 30 ngày tiết thực hành, thí điểm hoặc thảo luận; 45 - 90 tiếng thực tập trên cơ sở; 45 giờ có tác dụng tiểu luận, bài tập lớn hoặc trang bị án, khoá luận giỏi nghiệp.

Đối với đều học phần kim chỉ nan hoặc thực hành, thí nghiệm, nhằm tiếp thu được một tín chỉ sinh viên cần dành ít nhất 30 giờ sẵn sàng cá nhân.

Số tiết, số giờ đối với từng học phần được quy định cụ thể trong công tác đào tạo của các ngành, chuyên ngành đào tạo.

4. Cách tính số giờ huấn luyện của giảng viên được mức sử dụng như sau:

- 01 máu lý thuyết, bài bác tập thực hiện trên lớp = 1,0 huyết tín chỉ

- 01 tiết hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, đàm đạo = 0,5 máu tín chỉ

- Số giờ chuẩn bị trọng lượng tự học mang đến sinh viên, đánh giá công dụng tự học tập của sinh viên và tiếp xúc sinh viên bên cạnh giờ lên lớp: 06 giờ/tín chỉ (được quy biến đổi 02 huyết tín chỉ)

5. Một tiết học được xem bằng 50 phút.

Điều 4. Thời gian vận động giảng dạy

Quy định thời gian vận động giảng dạy hằng ngày như sau:

Buổi sáng

Tiết 1

7h00’ - 7h50’

Nghỉ sau máu 5 phút

Tiết 2

7h55’ - 8h45’

Nghỉ sau ngày tiết 10 phút

Tiết 3

8h55’ - 9h45’

Nghỉ sau huyết 10 phút

Tiết 4

9h55’ - 10h45’

Nghỉ sau máu 5 phút

Tiết 5

10h50’ - 11h40’

Buổi chiều

Tiết 6

13h00’ - 13h50’

Nghỉ sau ngày tiết 5 phút

Tiết 7

13h55’ - 14h45’

Nghỉ sau huyết 10 phút

Tiết 8

14h55’ - 15h45’

Nghỉ sau máu 10 phút

Tiết 9

15h55’ - 16h45’

Nghỉ sau máu 5 phút

Tiết 10

16h50’ - 17h40’

Buổi tối

Tiết 11

18h15’ - 19h05’

Nghỉ sau tiết 5 phút

Tiết 12

19h10’ - 20h00’

Tuỳ theo số lượng sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai và đk cơ sở vật chất của trường, Trưởng phòng Đào chế tạo ra Đại học bố trí thời khóa biểu hằng ngày cho các lớp.

Điều 5. Đánh giá công dụng học tập

Kết quả học tập của sv được review sau từng học kỳ qua các tiêu chí sau:

1. Số tín chỉ của những học phần mà sinh viên đk học vào đầu mỗi học tập kỳ (gọi tắt là trọng lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình bình thường học kỳ là vấn đề trung bình gồm trọng số của các học phần nhưng mà sinh viên đk học trong học tập kỳ đó, cùng với trọng số là số tín chỉ tương xứng của từng học phần.

3. Cân nặng kiến thức tích lũy là trọng lượng tính bằng tổng số tín chỉ của không ít học phần sẽ được reviews theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học.

4. Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các học phần cùng được reviews bằng những điểm chữ A, B, C, D cơ mà sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học tính đến thời điểm được coi như xét vào lúc xong xuôi mỗi học kỳ.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời hạn và kế hoạch đào tạo

1. Ngôi trường tổ chức giảng dạy theo khoá học, năm học với học kỳ.

a) Khoá học là thời gian thi công để sinh viên kết thúc một chương trình vắt thể. Tuỳ thuộc chương trình, khoá học tập được điều khoản như sau:

- Đào tạo trình độ chuyên môn cao đẳng được tiến hành ba năm học đối với người bao gồm bằng giỏi nghiệp trung học rộng lớn hoặc bằng giỏi nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cho cùng ngành đào tạo;

- Đào tạo trình độ chuyên môn đại học tập được triển khai bốn năm học so với người bao gồm bằng tốt nghiệp trung học phổ quát hoặc bằng xuất sắc nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến cha năm học đối với người bao gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp cùng ngành đào tạo; từ 1 năm rưỡi đến hai năm học so với người có bằng tốt nghiệp cđ cùng ngành đào tạo.

b) 1 năm học tất cả hai học kỳ chủ yếu và một học kỳ phụ. Mỗi học kỳ thiết yếu có ít nhất 15 tuần thực học cùng 3 tuần thi. Học tập kỳ phụ có tối thiểu 5 tuần thực học tập và 1 tuần thi. Học kỳ phụ nhằm sinh viên có đk được học tập lại, học tập bù hoặc học tập vượt.

2. Việc dự kiến phân bổ số học phần đến từng năm học, từng học tập kỳ (dự kiến kế hoạch đào tạo) được ví dụ hóa vào chương trình rõ ràng của mỗi ngành đào tạo. Đầu năm học, bên trường thông báo dự loài kiến kế hoạch huấn luyện và đào tạo từng kỳ trong thời hạn học trên Website của Trường để sinh viên biết và đăng ký học tập theo planer cá nhân.

3. Thời gian tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thi công cho chương trình điều khoản tại khoản 1 của Điều này, cùng với 2 học kỳ so với các khoá học bên dưới 3 năm; 4 học tập kỳ đối với các khoá học tập từ 3 mang đến dưới 5 năm.

Thời gian buổi tối đa cho mỗi chương trình ko vượt quá nhị lần so với thời gian thi công cho chương trình đó.

Các đối tượng được hưởng cơ chế ưu tiên theo phương tiện tại quy chế tuyển sinh đại học, cđ hệ bao gồm quy không biến thành hạn chế về thời gian tối nhiều để kết thúc chương trình.

Điều 7. Đăng ký kết nhập học

1. Khi đăng ký nhập học sinh viên buộc phải nộp các giấy tờ theo cách thức tại quy chế tuyển sinh đại học, cđ hệ chính quy hiện nay hành. Vớ cả sách vở khi sv nhập học bắt buộc được xếp vào túi làm hồ sơ của từng cá nhân và giao cho khoa cai quản ngành học phụ trách quản lý.

2. Sau khoản thời gian xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, chống Đào tạo thành Đại học trình Hiệu trưởng ký đưa ra quyết định công nhận fan đến học là sinh viên thừa nhận của trường và cung cấp cho họ:

a)Thẻ sinh viên;

b) Sổ đăng ký học tập;

c)Phiếu nhận vậy vấn học tập tập.

3. Mọi thủ tục đăng ký kết nhập học bắt buộc được hoàn thành trong thời hạn theo chế độ tại quy định tuyển sinh đại học, cđ hệ bao gồm quy hiện nay hành.

4. Sv nhập học được trường cung ứng đầy đủ những thông tin về mục tiêu, nội dung và planer học tập của các chương trình, quy định đào tạo, nhiệm vụ và quyền lợi của sinh viên.

Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo

Trường xác minh điểm trúng tuyển chọn theo lịch trình (hoặc theo ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển chọn sinh, đều thí sinh đạt yêu mong xét tuyển được Trường sắp xếp vào học những chương trình (hoặc ngành đào tạo) sẽ đăng ký.

Điều 9. Tổ chức triển khai lớp học

Lớp học tập được tổ chức triển khai theo từng học tập phần phụ thuộc đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ngơi nghỉ từng học tập kỳ. Quy định số lượng sinh viên buổi tối thiểu, buổi tối đa cho mỗi lớp học phụ thuộc vào từng các loại học phần được huấn luyện và đào tạo trong trường như sau:

- Lớp học phần học lý thuyết: về tối thiểu 60

- Lớp học tập phần học ngoại ngữ: về tối thiểu 40

- Lớp học tập phần tại phòng thí nghiệm: buổi tối thiểu 30

- Lớp học tập phần thực hành thực tế thể dục xung quanh trời: về tối thiểu 40

- Nếu con số sinh viên đk thấp hơn con số tối thiểu vẻ ngoài thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển quý phái học phần đông học phần khác tất cả lớp, nếu như chưa đảm bảo đủ cách thức về khối lượng học tập buổi tối thiểu cho mỗi học kỳ.

- Lớp học tập phần các chuyên ngành tất cả quy mô dưới mức lao lý tối thiểu làm việc trên thì nguyên lý số sinh viên tối thiểu bởi quy mô các lớp chuyên ngành ví dụ theo hằng năm đào tạo.

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập

1. Đầu tưng năm học, trường thông tin lịch trình học tập dự kiến mang đến từng chương trình trong từng học tập kỳ, danh sách những học phần buộc phải và tự chọn dự kiến vẫn dạy, đề cương đưa ra tiết, điều kiện tiên quyết để được đk học cho từng học phần, lịch soát sổ và thi, bề ngoài kiểm tra cùng thi đối với các học tập phần.

2. Trước khi bước đầu mỗi học kỳ, tùy theo năng lực và điều kiện học tập của bản thân, từng sv phải đk học những học phần ý định sẽ học tập trong học kỳ đó với chống Đào tạo thành Đại học. Có 3 bề ngoài đăng ký các học phần sẽ học trong mỗi học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký thông thường và đăng ký muộn.

a) Đăng ký kết sớm là vẻ ngoài đăng ký được tiến hành trước thời điểm bắt đầu học kỳ 2 tháng;

b) Đăng ký bình thường là vẻ ngoài đăng ký được triển khai trước thời điểm ban đầu học kỳ 2 tuần;

c) Đăng ký muộn là bề ngoài đăng cam kết được tiến hành trong 2 tuần đầu của học kỳ thiết yếu hoặc vào tuần đầu của học kỳ phụ cho hầu hết sinh viên muốn đăng ký học thêm hoặc đăng ký học trở qua học phần khác khi không tồn tại lớp.

3. Trọng lượng học tập cơ mà mỗi sinh viên đề nghị đăng ký trong những học kỳ được phương pháp như sau:

a) về tối thiểu 14 tín chỉ cho từng học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, so với những sinh viên được xếp hạng học tập lực bình thường;

b) tối thiểu 10 tín chỉ cho từng học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, đối với những sinh viên vẫn trong thời hạn bị xếp hạng học lực yếu.

c) trọng lượng đăng ký kết học tập tối đa trong học kỳ phụ của sv là 8 tín chỉ. Không quy định cân nặng học tập buổi tối thiểu so với sinh viên ở học tập kỳ phụ.

4. Sinh viên đã trong thời hạn bị xếp hạng học lực yếu chỉ được đăng ký cân nặng học tập không thật 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn chế khối lượng đăng ký kết học tập của không ít sinh viên xếp hạng học tập lực bình thường.

5. Việc đăng ký các học phần đã học mang lại từng học kỳ phải bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết của từng học phần cùng trình tự tiếp thu kiến thức của mỗi chương trình vắt thể.

6. Chống Đào tạo nên Đại học chỉ dấn đăng ký cân nặng học tập của sinh viên ngơi nghỉ mỗi học tập kỳ lúc đã có chữ ký thuận tình của núm vấn tiếp thu kiến thức trong sổ đk học tập. Khối lượng đăng ký học tập của sv theo từng học kỳ nên được ghi vào phiếu đăng ký học bởi vì phòng Đào sản xuất Đại học lưu lại giữ.

Đối với học tập kỳ đầu tiên sinh viên chưa hẳn đăng ký học phần. Chương trình học của học kỳ này sẽ vì chưng Phòng Đào sinh sản Đại học tập phối hợp với khoa cai quản ngành học cha trí.

Điều 11. Rút bớt học phần vẫn đăng ký

1. Việc rút bớt học phần trong trọng lượng học tập đã đk được tiến hành sau 2 tuần tính từ lúc đầu học tập kỳ chính, sau 1 tuần tính từ lúc đầu học tập kỳ phụ. Bài toán rút giảm học phần trong trọng lượng học tập sẽ đăng ký hoàn thành trong tuần sản phẩm 3 của học kỳ chính, tuần thứ 2 của kỳ học tập phụ. Bên cạnh thời hạn quy định, học tập phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, nếu như sinh viên không đi học học phần này vẫn xem như từ bỏ ý bỏ học, sinh viên đề nghị nhận điểm F cùng không được trả lại ngân sách học phí đã nộp nhằm học học phần này.

2. Điều khiếu nại rút bớt các học phần đã đăng ký:

a) Sinh viên phải tự viết đơn gửi chống Đào sản xuất Đại học;

b) Được cụ vấn tiếp thu kiến thức chấp thuận;

c) Không phạm luật khoản 3 Điều 10 của quy định này.

Sinh viên chỉ được phép vứt lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khoản thời gian giảng viên phụ trách nhận giấy báo ở trong nhà Đào tạo ra Đại học.

Điều 12. Đăng ký kết học lại

1. Sinh viên tất cả học phần nên bị điểm F phải đk học lại học tập phần đó ở một trong số học kỳ tiếp theo cho tới khi lấy điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên bao gồm học phần tự lựa chọn bị điểm F phải đk học lại học phần đó hoặc học đổi sang học phần tự chọn tương tự khác.

3. Ngoài những trường hợp phương tiện tại khoản 1 cùng khoản 2 của Điều này, sv được quyền đăng ký học lại hoặc học lật qua học phần khác đối với các học phần bị điểm D để cải thiện điểm trung bình tầm thường tích lũy.

Điều 13. Nghỉ ngơi ốm

Sinh viên xin nghỉ tí hon trong quy trình học hoặc trong dịp thi, nên có 1-1 xin phép giữ hộ trưởng khoa trong tầm một tuần kể từ ngày ốm, cố nhiên giấy ghi nhận của phòng ban y tế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của căn bệnh viện.

Điều 14. Xếp thứ hạng năm giảng dạy và học tập lực

1. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào trọng lượng kiến thức tích lũy, sv được xếp thứ hạng năm đào tạo: sv năm lắp thêm nhất, sinh viên năm sản phẩm hai, sinh viên năm sản phẩm ba, sv năm đồ vật tư.

Khối lượng kiến thức tích lũy để xếp hạng năm huấn luyện và giảng dạy được tính như sau:

a. Đối cùng với sinh viên huấn luyện theo chương trình từ 130 mang đến 140 tín chỉ ở trình độ chuyên môn đại học, từ bỏ 90 mang lại 100 tín chỉ ở chuyên môn cao đẳng:

Xếp hạng năm đào tạo

Đại học

Cao đẳng

Số tín chỉ đang tích lũy

Số tín chỉ sẽ tích lũy

Sinh viên năm sản phẩm nhất

Dưới 30

Dưới 30

Sinh viên năm sản phẩm hai

Từ 30 mang lại dưới 60

Từ 30 mang đến dưới 60

Sinh viên năm sản phẩm ba

Từ 60 cho dưới 90

Từ 60 trở lên

Sinh viên năm vật dụng tư

Từ 90 trở lên

b. Đối cùng với sinh viên huấn luyện và đào tạo theo chương trình từ 141 mang lại 150 tín chỉ ở trình độ đại học, từ 101 mang đến 118 tín chỉ ở trình độ cao đẳng:

Xếp hạng năm đào tạo

Đại học

Cao đẳng

Số tín chỉ sẽ tích lũy

Số tín chỉ sẽ tích lũy

Sinh viên năm thứ nhất

Dưới 40

Dưới 40

Sinh viên năm máy hai

Từ 40 mang lại dưới 80

Từ 40 mang lại dưới 80

Sinh viên năm sản phẩm ba

Từ 80 mang lại dưới 120

Từ 80 trở lên

Sinh viên năm máy tư

Từ 120 trở lên

2. Sau mỗi học kỳ, căn cứ vào điểm trung bình tầm thường tích luỹ, sinh viên được xếp thứ hạng về học tập lực như sau:

a) Hạng bình thường: nếu điểm trung bình chung tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: ví như điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 2,00, nhưng lại chưa rơi vào trường hòa hợp bị buộc thôi học.

3. Công dụng học tập trong học kỳ phụ được gộp vào hiệu quả học tập trong học kỳ bao gồm ngay trước học tập kỳ phụ để xếp hạng sv về học tập lực.

Điều 15. Nghỉ học tạm thời

1. Sv được quyền viết đơn gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học trong thời điểm tạm thời vàbảo lưu tác dụng đã học trong những trường hòa hợp sau:

a) Được điều hễ vào những lực lượng vũ trang;

b) Bị gầy hoặc tai nạn thương tâm phải điều trị thời gian dài, mà lại phải có giấy chứng thực của cơ sở y tế;

c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hòa hợp này, sinh viên cần học tối thiểu một học tập kỳ ở trường, không rơi vào những trường hợp bị buộc thôi học điều khoản tại Điều 16 của quy định này với phải lấy điểm trung bình thông thường tích lũy không bên dưới 2,00. Thời hạn nghỉ học trong thời điểm tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải được tính vào thời gian học chấp nhận quy định trên khoản 3 Điều 6 của quy chế này.

2. Sv nghỉ học tạm thời, lúc muốn quay lại học tiếp tại trường, buộc phải viết solo gửi Hiệu trưởng ít nhất một tuần trước khi bước đầu học kỳ mới .

Điều 16. Cảnh báo tác dụng học tập, buộc thôi học

1. Cảnh báo công dụng học tập được triển khai theo từng học kỳ, nhằm mục đích giúp đến sinh viên có hiệu quả học tập hèn biết với lập phương pháp học tập tương thích để rất có thể tốt nghiệp vào thời hạn về tối đa được phép theo học chương trình.

Việc cảnh báo kết quả học tập của sv được nhờ vào các điều kiện sau:

a, Điểm trung bình tầm thường tích luỹ đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm sản phẩm công nghệ nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thiết bị hai, bên dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ tía (đại học) hoặc dưới 1,80 so với sinh viên cuối khoá.

Xem thêm: Tân Tây Du Ký 1996 - Phim Tây Du Ký 2 (Sctv9) (42 Tập)

b, Điểm trung bình bình thường học kỳ đạt dưới 0,80 so với học kỳ đầu của khóa học, bên dưới 1,00 đối với các học tập kỳ tiếp theo.

Quy định số lần cảnh báo công dụng học tập so với mỗi sinh viên như sau: không thực sự 5 lần so với sinh viên hệ đại học, không thật 3 lần so với sinh viên hệ cao đẳng. Chu kỳ cảnh báo tác dụng học tập ko được quá quá 2 lần liên tiếp.

2. Sau mỗi học tập kỳ, sinh viên bị buộc thôi học giả dụ thuộc giữa những trường đúng theo sau đây:

a) có số lần cảnh báo công dụng học tập thừa quá giới hạn theo lao lý ở khoản 1 điều này;

b) quá quá thời hạn tối nhiều được phép học tại trường vẻ ngoài tại khoản 3 Điều 6 của quy định này;

c) Bị kỷ pháp luật lần thiết bị hai vì vì sao đi thi hộ hoặc nhờ bạn thi hộ theo qui định tại khoản 2 Điều 29 của quy định này hoặc bị kỷ luật ở tại mức xoá thương hiệu khỏi danh sách sinh viên của trường.

3. Chậm rì rì nhất là một trong tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông tin trả về địa phương vị trí sinh viên tất cả hộ khẩu thường trú. Trường hợp tại trường sv vừa theo học tập hoặc tại trường khác có các chương trình huấn luyện và đào tạo ở trình độ chuyên môn thấp rộng hoặc chương trình giáo dục tiếp tục tương ứng, thì những sinh viên trực thuộc diện bị buộc thôi học cách thức tại những điểm a, b khoản 2 của Điều này được quyền xin xét chuyển hẳn sang các lịch trình đó với được bảo lưu một trong những phần kết quả học hành ở lịch trình cũ. Hiệu trưởng coi xét ra quyết định cho bảo lưu hiệu quả học tập so với từng trường hợp cố kỉnh thể.

Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình

1. Học đồng thời hai chương trình giành cho sinh viên tất cả đủ điều kiện theo chính sách tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng cam kết học thêm một công tác thứ hai nhằm khi xuất sắc nghiệp được cấp hai văn bằng.

2. Điều kiện nhằm học đồng thời hai chương trình:

a) Ngành đào tạo và giảng dạy chính ở chương trình thứ hai yêu cầu khác ngành giảng dạy chính ở lịch trình thứ nhất;

b) sau khi đã kết thúc học kỳ đầu tiên năm học thứ nhất của chương trình đầu tiên và sinh viên không thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quy trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, trường hợp điểm trung bình phổ biến học kỳ đạt dưới 2,00 thì cần dừng học thêm công tác thứ hai ở học tập kỳ tiếp theo.

3. Thời hạn tối đa được phép học so với sinh viên học đồng thời hai chương trình là thời gian tối đa lý lẽ cho công tác thứ nhất, hình thức tại khoản 3 Điều 6 của quy định này. Lúc học chương trình sản phẩm công nghệ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của không ít học phần có nội dung và trọng lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp công tác thứ hai, nếu có đủ điều kiện xuất sắc nghiệp ở công tác thứ nhất.

Điều 18. đưa trường

1. Sv được xét gửi trường ví như có những điều kiện sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sv có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, quan trọng phải chuyển mang lại trường gần vị trí cư trú của mái ấm gia đình để thuận tiện trong học tập;

b) Xin chuyển mang lại trường tất cả cùng ngành hoặc thuộc thuộc nhóm ngành với ngành huấn luyện và giảng dạy mà sinh viên sẽ học;

c) Được sự gật đầu đồng ý của Hiệu trưởng trường xin chuyển đi cùng trường xin đưa đến;

d) không thuộc một trong số trường hợp không được phép chuyển trường công cụ tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên ko được phép đưa trường trong những trường phù hợp sau:

a) sv đã tham gia kỳ thi tuyển chọn sinh theo đề thi chung, cơ mà không trúng tuyển vào trường hoặc có công dụng thi thấp hơn điểm trúng tuyển chọn của ngôi trường xin đưa đến;

b) Sinh viên ở trong diện nằm ko kể vùng tuyển mức sử dụng của ngôi trường xin gửi đến;

c) sv năm đầu tiên và năm cuối khóa;

d) Sinh viên sẽ trong thời hạn bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

3. Giấy tờ thủ tục chuyển trường:

a) sv xin đưa trường đề xuất làm làm hồ sơ xin chuyển trường theo điều khoản của Trường.

b) Hiệu trưởng trường có sinh viên xin chuyển mang lại quyết định tiếp nhận hoặc không tiếp nhận; quyết định việc học tập tiếp tục của sinh viên, công nhận các học phần nhưng sinh viên chuyển mang đến được biến hóa kết quả cùng số học tập phần yêu cầu học vấp ngã sung, trên cơ sở so sánh chương trình ở trường sv xin chuyển đi cùng trường xin gửi đến.

Chương III

KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá học phần

1. Đối với các học phần chỉ có triết lý hoặc có cả lý thuyết và thực hành: phụ thuộc vào tính hóa học của học phần, điểm tổng hợp đánh giá học phần (sau đây hotline tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một trong những phần hoặc tất cả các điểm reviews bộ phận, bao gồm: điểm kiểm tra tiếp tục trong qúa trình học tập tập; điểm đánh giá nhận thức và thể hiện thái độ tham gia thảo luận; điểm review phần thực hành; điểm chăm cần; điểm thi thân học phần; điểm tiểu luận và điểm thi ngừng học phần, trong các số đó điểm thi dứt học phần là đề nghị cho hầu hết trường hòa hợp và có trọng số không dưới 50%.

Việc tuyển lựa các vẻ ngoài đánh giá thành phần và trọng số của những điểm review bộ phận, tương tự như cách tính điểm tổng hợp reviews học phần vày giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê chăm chú và bắt buộc được phép tắc trong đề cương chi tiết của học phần.

2. Đối với những học phần thực hành: Sinh viên yêu cầu tham dự khá đầy đủ các bài bác thực hành. Điểm trung bình cùng của điểm các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến một chữ số thập phân là điểm của học tập phần thực hành.

3. Giáo viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề chất vấn và đến điểm review bộ phận, trừ bài xích thi ngừng học phần.

Điều 20. Tổ chức kỳ thi chấm dứt học phần

1. Cuối mỗi học kỳ, trường tổ chức một kỳ thi xong học phần.

2. Sinh viên được dự thi ngừng học phần trường hợp đạt các điều kiện sau:

- tham gia ít duy nhất 80% số máu lên lớp thực tế quy định mang đến từng học phần.

- Làm vừa đủ các bài xích thực hành, bài bác tập, thí nghiệm, tè luận được luật cho từng học tập phần.

3. Những sinh viên gồm học phần bị điểm F, còn nếu như không rơi vào trường phù hợp bị buộc thôi học, thì phải đăng ký học lại những học phần này (nếu là học phần bắt buộc) hoặc chọn học học tập phần khác tương tự (nếu là học tập phần từ bỏ chọn).

Các sinh viên tất cả học phần điểm I, nếu như không rơi vào trường vừa lòng bị buộc thôi học, thì phải chấm dứt các văn bản còn nợ nhằm được đưa điểm ở học kỳ sau đó.

4. Thời gian giành riêng cho ôn thi mỗi học phần ít nhất là 2/3 ngày cho 1 tín chỉ. Thời gian giành riêng cho ôn thi với thi thực hiện theo planer thời gian giành riêng cho công tác đào tạo và giảng dạy đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 21. Ra đề thi, hiệ tượng thi, chấm thi và mốc giới hạn được dự thi hoàn thành học phần

1. Đề thi chấm dứt học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã mức sử dụng trong chương trình. Câu hỏi ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được triển khai theo mức sử dụng của Hiệu trưởng.

2. Hình thức thi dứt học phần rất có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tiểu luận, làm bài xích tập lớn, hoặc phối kết hợp giữa các bề ngoài trên. Hiệu trưởng lưu ý các hiệ tượng thi thích hợp cho từng học phần.

3. Bài toán chấm thi xong xuôi các học tập phần chỉ có định hướng và bài toán chấm đái luận, bài bác tập lớn phải do hai giáo viên đảm nhiệm.

Việc bảo vệ các bài xích thi, tiến trình chấm thi cùng lưu giữ các bài thi sau thời điểm chấm giải pháp như sau:

- Bảo quản, lưu lại giữ các bài thi: bài thi ngừng các học tập phần được bảo quản, lưu lại tại phòng Khảo thí cùng Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- các bước tổ chức thi, chấm thi triển khai theo pháp luật của Hiệu trưởng.

- thời gian lưu giữ các bài thi viết, tiểu luận, bài tập lớn ít nhất là hai năm, tính từ lúc ngày thi hoặc ngày nộp đái luận, bài xích tập lớn.

4. Thi vấn đáp kết thúc học phần nên do hai giáo viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được công bố công khai sau từng buổi thi. Vào trường hợp hai giảng viên chấm thi không thống nhất được điểm chấm thì những giảng viên chấm thi trình trưởng cỗ môn hoặc trưởng khoa quyết định.

Các điểm thi hoàn thành học phần và điểm học tập phần cần ghi vào bảng điểm theo chủng loại thống độc nhất của trường, bao gồm chữ ký của tất cả hai giáo viên chấm thi và có tác dụng thành cha bản. Một bản lưu tại bộ môn, một bạn dạng gửi về văn phòng và công sở khoa cùng một phiên bản gửi về phòng Đào tạo ra Đại học Đại học Đại học chậm trễ nhất 1 tuần sau khi hoàn thành chấm thi học tập phần.

5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không tồn tại lý do quang minh chính đại coi như đã dự thi và bắt buộc nhận điểm 0.

6. Sv vắng mặt gồm lý do quang minh chính đại ở kỳ thi xong xuôi học phần, giả dụ được trưởng khoa cho phép, được dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần sau đó.

Điều 22. Phương pháp tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

1. Điểm tiến công giá thành phần và điểm thi xong xuôi học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), có tác dụng tròn cho một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là tổng điểm của toàn bộ các điểm tấn công giá bộ phận của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần làm tròn cho một chữ số thập phân, tiếp nối được gửi thành điểm chữ như sau:

a) nhiều loại đạt: A (8,5 - 10) Giỏi

B (7,0 - 8,4) Khá

C (5,5 - 6,9) Trung bình

D (4,0 - 5,4) vừa đủ yếu

b) nhiều loại không đạt: F (dưới 4,0)Kém

c) Đối với đầy đủ học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, lúc xếp mức review được sử dụng các kí hiệu sau:

I không đủ dữ liệu đánh giá.

X không nhận được hiệu quả thi.

d) Đối với hầu hết học phần được đơn vị trường cho phép chuyển điểm, khi xếp mức reviews được áp dụng kí hiệu R viết kèm cùng với kết quả.

3. Vấn đề xếp loại những mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường phù hợp sau đây:

a) Đối với các học phần nhưng mà sinh viên đã gồm đủ điểm nhận xét bộ phận, tất cả trường hợp vứt học, bỏ kiểm soát hoặc bỏ thi không tồn tại lý do yêu cầu nhận điểm 0;

b) đổi khác từ nút điểm I qua, sau thời điểm đã gồm các công dụng đánh giá bộ phận mà trước đó sinh viên được giảng viên có thể chấp nhận được nợ;

c) chuyển đổi từ những trường hòa hợp X qua.

4. Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài các trường vừa lòng như đã nêu ngơi nghỉ khoản 3 Điều này, còn vận dụng cho trường hòa hợp sinh viên vi phạm nội quy thi, có ra quyết định phải nhận mức điểm F.

5. Câu hỏi xếp các loại theo nấc điểm I được áp dụng cho những trường vừa lòng sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi xong học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn ngoài ý muốn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng bắt buộc được trưởng khoa mang lại phép;

b) Sinh viên quan yếu dự kiểm tra bộ phận hoặc thi vì chưng những nguyên nhân khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ các trường hợp quan trọng do Hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên dấn mức điểm I bắt buộc trả chấm dứt các câu chữ kiểm tra bộ phận còn nợ nhằm được gửi điểm. Trường đúng theo sinh viên chưa trả nợ và không chuyển điểm tuy thế không lâm vào cảnh trường vừa lòng bị buộc thôi học thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Vấn đề xếp các loại theo nấc điểm X được áp dụng đối với những học tập phần mà lại phòng Đào tạo nên Đại học chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của sinh viên từ khoa chuyển lên.

7. Cam kết hiệu R được áp dụng cho những trường vừa lòng sau:

a) Điểm học tập phần được nhận xét ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt đánh giá đầu học tập kỳ (nếu có) đối với một số học phần được phép thi sớm sẽ giúp sinh viên học tập vượt.

b) phần đông học phần được thừa nhận kết quả, khi sinh viên đưa từ trường khác mang đến hoặc biến hóa giữa các chương trình.

Điều 23. Phương pháp tính điểm mức độ vừa phải chung

1. Để tính điểm trung bình thông thường học kỳ với điểm trung bình thông thường tích lũy, nấc điểm chữ của mỗi học phần yêu cầu được quy lật qua điểm số như sau:

A tương ứng với 4

B tương ứng với 3

C khớp ứng với 2

D khớp ứng với 1

F khớp ứng với 0

2. Điểm trung bình chung học kỳ với điểm trung bình chung tích lũy được xem theo cách làm sau và được thiết kế tròn đến 2 chữ số thập phân:

*

Trong đó:

A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình tầm thường tích lũy

ai là điểm của học tập phần sản phẩm công nghệ i

ni là số tín chỉ của học phần lắp thêm i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình thông thường học kỳ nhằm xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ chỉ tính theo tác dụng thi ngừng học phần sinh hoạt lần thi trang bị nhất. Điểm trung bình phổ biến học kỳ với điểm trung bình bình thường tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học tập lực sinh viên với xếp hạng giỏi nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong những lần thi.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Thực tập cuối khóa, có tác dụng đồ án hoặc khoá luận giỏi nghiệp

1. Đầu học tập kỳ cuối khoá, những sinh viên được đk làm thiết bị án, khoá luận tốt nghiệp hoặc học tập thêm một vài học phần chuyên môn được luật như sau:

a) làm đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của Trường. Đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp là học phần có trọng lượng không thừa 7 tín chỉ cho chuyên môn đại học cùng 3 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Số tín chỉ giành riêng cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp được quy định rõ ràng trong chương trình của từng chăm ngành đào tạo.

b) Học cùng thi một vài học phần chuyên môn: sinh viên không được giao làm cho đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp phải đăng ký học thêm một vài học phần chăm môn, nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ qui định cho chương trình.

2. Những điều kiện nhằm sinh viên được đk làm vật dụng án hoặc khoá luận giỏi nghiệp;

a, Đến thời điểm đăng ký làm vật dụng án, khóa luận giỏi nghiệp vào đầu học kỳ cuối khoá, sinh viên buộc phải cơ bạn dạng tích luỹ đủ các học phần ở trong khối kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành cùng khối kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, trong đó có không thực sự hai học phần buộc phải thi lại và không trở nên kỷ lý lẽ từ mức cảnh cáo trở lên; Đạt điểm trung bình bình thường tích luỹ, điểm của môn học đăng ký làm trang bị án, khoá luận giỏi nghiệp từ 2,8 trở lên.

b, Đối với từng lớp chăm ngành, tổng số sinh viên được giao chủ đề đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp không thật 40% tổng số sinh viên của lớp. Ưu tiên giao đề tài, trang bị án, khoá luận xuất sắc nghiệp cho rất nhiều sinh viên giành giải thưởng phân tích khoa học tập hoặc có báo cáo khoa học đạt tác dụng đánh giá chỉ từ loại xuất sắc trở lên trong hội nghị nghiên cứu và phân tích khoa học sinh viên hàng năm.

c. Những quy định tại điểm a, b không áp dụng so với các ngành tất cả yêu mong bắt buộc toàn bộ các sinh viên nên làm đồ dùng án hoặc khóa luận giỏi nghiệp.

3. Bề ngoài và thời gian làm thiết bị án, khóa luận tốt nghiệp

a, Sinh viên đủ tiêu chuẩn làm đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp đăng ký với bộ môn về vấn đề đồ án, khoá luận giỏi nghiệp muộn độc nhất trước 2 tuần trước khi bước đầu học kỳ cuối khoá.

b, Đối với một vài ngành đào tạo đòi hỏi phải dành riêng nhiều thời gian cho nghiên cứu hoặc khảo sát để sinh viên xong đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp, đơn vị trường có thể sắp xếp thời gian mang lại sinh viên có tác dụng đồ án, khóa luận tốt nghiệp kết phù hợp với thời gian thực tập chuyên môn cuối khóa bên trên cơ sở đề xuất của khoa chuyên môn.

c, Căn cứ khuyến cáo của cỗ môn, khoa dự loài kiến phân công giáo viên hướng dẫn, đảm bảo an toàn đúng tiêu chuẩn, con số theo quy định. Hiệu trưởng đưa ra quyết định giao chủ đề đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp đến sinh viên và đưa ra quyết định giảng viên gợi ý sinh viên của từng khóa học.

d, sinh viên chỉ được thay đổi đề tài trang bị án, khóa luận giỏi nghiệp khi đảm bảo an toàn các đk sau:

- có đơn đề xuất gửi chống Đào tạo nên Đại học muộn nhất 4 tuần kể từ lúc sinh viên được giao đề tài đồ án, khóa luận giỏi nghiệp.

- Đơn xin chuyển đổi đề tài trang bị án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên bắt buộc được giảng viên hướng dẫn, cỗ môn, khoa xác nhận đồng ý và được Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Nhiệm vụ của giảng viên hướng dẫn; trọng trách của cỗ môn và khoa đối với sinh viên trong thời gian làm đồ vật án, khóa luận tốt nghiệp

a, trọng trách của giáo viên viên hướng dẫn:

- Giao chủ đề đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp mang lại sinh viên tương xứng với năng lực và hoài vọng của sinh viên, đúng chuyên ngành do bộ môn đảm nhận, đảm bảo an toàn cho sinh viên có thể chấm dứt đồ án, khoá luận đúng tiến độ và bảo đảm an toàn chất lượng đào tạo.

- hướng dẫn sinh viên: về mục đích, yêu thương cầu, các quy định về làm đồ án, khoá luận giỏi nghiệp; thiết kế đề cưng cửng của vật án, khoá luận tốt nghiệp; phương pháp nghiên cứu giúp giáo trình, tài liệu giao hàng cho vấn đề làm đồ vật án, khoá luận xuất sắc nghiệp; phương thức nghiên cứu, cách thức tiến hành thí nghiệm, thực hành, cách thức thu thập và giải pháp xử lý số liệu phục vụ cho thứ án, khoá luận; về tía cục, câu chữ và phương pháp trình bày thứ án, khoá luận tốt nghiệp theo đúng quy định đối với từng chăm ngành.

- số lượng đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp bởi vì một bạn hướng dẫn tối đa (xét trong thời hạn bất kỳ) nguyên lý như sau: